Privaatsus

OÜ-l Riomax (edaspidi Riomax) jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse.Oleme välja töötanud privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused.

Privaatsuspoliitika hõlmab Riomaxi  veebilehel www.Riomax.eu isikuandmete töötlemist.

 1. Mõisted

1.1 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada identifitseerimistunnuse (nt nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator) või füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2 Isikuandmete töötlemine – automatiseeritud või automatiseerimata toiming isikuandmete või nende kogumitega (nt kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).

1.3 Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.4 Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendamisel.

1.5 Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ.

1.6 Isikuandmetega seotud rikkumine – edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata avalikustamine või neile juurdepääs.

1.7 Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (nt seadme omanik jms).

 1. Põhimõtted

2.1 Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev.

2.2 Eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

2.3 Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.

2.4 Õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud, ebaõiged isikuandmed kustutakse või parandatakse viivitamata.

2.5 Säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks.

2.6 Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete asjakohase turvalisuse, kaitsevad loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

 1. Isikuandmete töötlemise turvalisus

3.1 Rakendame isikuandmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

3.2 Riomax võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. Riomax tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid käesoleva poliitika kohaselt, kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendades asjakohaseid turvameetmeid.

 1. Isikuandmete liigid

4.1 Riomax töötleb isikuandmeid isikult, kes on isikuandmed avaldanud.

4.2 Riomax töötleb järgmiseid isikuandmeid:

 • personaalandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktisiku ametikoht
 • kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress
 • internetiandmed: kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP-aadressid

4.3 Riomaxi volitatud isikutel on ligipääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

5.1 Riomax töötleb isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, andmesubjekti nõusoleku alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

5.2 Isikuandmete töötlemise eesmärk Riomaxis:

 • isikute tuvastamine ja autentimine
 • püsikliendiks vormistamine
 • veebilehel kasutajakonto loomine
 • turundusinfo saatmine
 • koostöölepingu sõlmimine
 • kauba tarnimine vastavale isikule
 • makse- ja krediiditingimuste väljastamine
 • arve esitamine
 • garantiiteenuste raames kontakteerumine
 • ettenägematute asjaolude ilmnemisel kontakteerumine
 • tehniliste parenduste läbiviimine
 • veebilehtede kasutajasõbralikumaks tegemine
 • anonüümse kasutusstatistika läbiviimine
 1. Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad

6.1 Riomax võib isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele rangelt piiratud eesmärkidel:

 • turundusinfo saatmiseks;
 • tagasiside saamiseks;
 • veebilehtede majutusteenuse osutajale kasutuskogemuse parendamiseks

6.2 Kinnitame, et edastame isikuandmeid vaid sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamisele.

 1. Alaealiste laste isikuandmete töötlemine

7.1 Riomax mõistab alaealiste isikuandmete töötlemise turvalisuse olulisust, rakendades alaealiste isikuandmete töötlemisel kõiki asjakohaseid administratiivseid ja tehnoloogilisi turvameetmeid.

 1. Andmesubjekti õigused

8.1 Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele.

8.2 Andmesubjektil on õigus teha päringuid Riomaxile esitanud teda puudutavate isikuandmete kohta.

8.3 Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.

8.4 Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Isikuandmete säilitamine

9.1 Riomax säilitab isikuandmeid viisil, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, v.a seadusest tulenevad nõuded.

9.2 Riomax hävitab ja/või kustutab kõik isikuandmed, mille säilitamise eesmärk puudub.

 1. Küpsiste kasutamine

10.1 Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta.

10.2 Veebileht www.Riomax.eu kasutab küpsiseid, et muuta kasutajakogemus mugavamaks.

10.3 Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja seadistusi. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi kõik teenused olla kättesaadavad.

 1. Muudatused privaatsuspoliitikas

11.1 Riomax ajakohastab privaatsuspoliitikat vastavalt vajadusele.

 1. Kontakt

12.1 Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes  palume kontakteeruda:

OÜ Riomax, Tel 501 6000, e-post info@riomax.eu